Covid-19 ile ilgili tüm önlemleri alıyoruz.
ŞİMDİ ARAYIN
+90 224 404 0 111

Altınşehir Mah. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, 163(280). sk. Öndül Elite Offices İş Merkezi No:11 Blok İç Kapı No:99 Nilüfer/ Bursa

+90 224 404 0 111

merhaba@worqzone.com

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerilerinize önem vermekte, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Öndül Ofis Yönetime ve Gayrimenkul Danışmanlığı  A.Ş. ve Öndül Yapı Kuyumculuk Ltd. Şti  (“WORQZONE”), siz müşterilerimizden elde ettiği kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

WORQZONE, kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir;

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kamera görüntüsü, ses kaydı ve şirket tesisimizi ziyaretiniz sırasında tarafınızca beyan edilen diğer kişisel verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, reklam, satış politikası uygulanması,  şirketimiz bina ve tesislerinde ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması  amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz WORQZONE tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ya da CCTV ile toplanabilmektedir. WORQZONE, sözleşmenin kurulması ve ifası başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

WORQZONE, hizmetin yürütülmesi ve meşru haklarını savunabilmesi kapsamında kişisel verilerinizi iş ortaklarıyla paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, WORQZONE uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız

Şirketimize başvuru yaparak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiziniz. Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte Altınşehir Mah. 163(280.) Sokak, Öndül Elite Offices İş Merkezi 11/B  Kat:7 No:99  Özlüce- Nilüfer/ Bursa adresine ıslak imzalı olarak; ya da merhaba@worqzone.com mail adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup, Öndül Ofis Yönetimi ve Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş. (“WORQZONE” veya “Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Politika, WORQZONE çalışanları hariç olmak üzere, şirket tarafından kişisel verisi işlenen herkesi kapsamaktadır. Şirket çalışanlarımız için ayrıca Ofis Kiralama Sistemleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası “Çalışan Politikası” bulunmaktadır.

2. TANIMLAR

Açık rıza:    Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.

Anonim hale getirme:   Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

İlgili kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Kanun:Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi:      Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’):     İşbu Politika’ya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun

Kurul   Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu

Veri işleyen:         Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi:         Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu:    Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Özel nitelikli kişisel veri:         Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Politika:     Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

3. DEĞİŞİKLİKLER

Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu Politika’da yapılacak olan değişiklikler WORQZONE’ün www.worqzone.com kurumsal internet sitesinden takip edilebileceği gibi, işbu Politikanın güncel versiyonuna yine bu kurumsal siteden ulaşılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

WORQZONE,  Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politika’nın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

WORQZONE, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

WORQZONE’ün Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

WORQZONE’ün Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

7.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun’a uygun bir biçimde WORQZONE tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

8. WORQZONE TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

WORQZONE, elde ettiği aşağıda belirtilen kişisel verileri yukarıda bahsi geçen ilkelere ve hukuka uygunluk nedenlerine uyumlu olarak Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlemektedir. Aşağıda belirtilen veri kategorilerine ait kişisel verilerin sahipleri ise Politika’nın 9. Bölümünde belirtilmektedir.

Kimlik Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport dokümanlarında yer alan bilgiler.

İletişim Bilgisi         Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan e-posta, telefon numarası, adres bilgileri.

Müşteri Bilgisi         Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan ticari faaliyetler kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen fatura, banka bilgileri vb. bilgiler.

Çalışan Adayı Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimize işe alım kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen  özlük bilgisi, eğitim bilgisi, iş tecrübesi vb. bilgiler.

Yan Haklar Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimizin sunduğu yan hak ve menfaatlerle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.

Tesis Güvenlik Bilgisi         Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimize girişlerde elde edilen kayıtlar, belgeler, kamera görüntüleri, parmak izi bilgileri.

Hukuki İşlem Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.

Bilgi Teknolojileri Bilgisi     Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak elde edilen IP adresi, Mac adresi, Log kayıtları vb. bilgileri.

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan finansal sonucu gösteren belgelerle sınırlı olmak üzere banka hesap numarası, IBAN numarası, malvarlığı bilgisi vb. bilgiler.

9. WORQZONE TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

WORQZONE tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler; müşteri, potansiyel müşteri, müşterilerimizin çalıştıkları üçüncü kişiler, çalışan adayı, ziyaretçi, tedarikçi/iş ortağı çalışanları, şirket yetkilisi ve üçüncü kişilerle sınırlıdır. Söz konusu veri sahibi kategorilerine dahil kişiler aşağıdaki tabloda detaylı belirtilmiş olup; şirket çalışanlarımız Çalışan Politikasında değerlendirilmektedir.

Müşteri:Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişiler.

Potansiyel Müşteri: Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgilenen veya ilgilenebilecek gerçek kişiler.

Müşterilerimizin Çalıştıkları Üçüncü Kişiler: Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerle ile herhangi bir yolla şirketimiz aracılığıyla irtibata geçen gerçek kişiler.

Çalışan Adayı : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ve özgeçmiş gönderen gerçek kişiler.

Ziyaretçi: Şirketimizin yerleşkelerine herhangi bir şekilde girmiş veya web-sitesini ziyaret etmiş gerçek kişiler.

Tedarikçi/İş Ortağı Çalışanları: Şirketimizin herhangi bir şekilde iş ilişkisi içerisinde olduğu, hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kurumların çalışanları, yetkileri.

Şirket Yetkilisi: Şirketimizin Yönetimi Kurulu üyeleri, hissedarları.

Üçüncü Kişilerle       Şirketimizin hukuki yükümlülükleri veya şirket prosedürleri gereği kişisel verisini işlediği (kefil, aile bireyleri yakını vb.) gerçek kişiler.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

WORQZONE, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesi önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

Bu bağlamda WORQZONE; kişisel verinin özel nitelikli olması; mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik gerektirmesi; güvenlik ihlali halinde veri sahibin hak ve özgürlüklerini ne derece etkileyebileceğini dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

WORQZONE Tarafından Alınan İdari Tedbirler

Çalışanlara kişisel verilerin korunması konusu hakkında eğitim çalışması yapılarak farkındalık kazanmaları sağlanmıştır.

Kişisel veri güvenliği politikası oluşturulmuş olup; bu politikaya uygun davranılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

İşleme amaçları bakımında ihtiyaç bulunmayan kişisel verilerin artık muhafaza edilmemesi sağlanmıştır.

Veri işleyenlerle veri güvenliğine ve transferine ilişkin ek protokoller imzalanmıştır.

Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

WORQZONE Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

İnternet üzerinden gelen yetkisiz erişimlere ilişkin olarak güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi tedbirler alınmıştır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı uygun yöntemlerle korunmakta ve bu alanlara giriş çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.

Bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterli ve uygun olduğuna dair taahhüt alınmıştır.

Veri yedekleme çalışmaları yapılmaktadır.

11.  KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN “İLGİLİ KİŞİNİN” HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman WORQZONE’e başvuruda bulunabilir. İlgili kişinin;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliği gösteren belgeler ile birlikte birlikte Altınşehir Mah. 163(280.) Sokak, Öndül Elite Offices İş Merkezi 11/B  Kat:7 No:99  Özlüce- Nilüfer/ Bursa  adresine ıslak imzalı olarak; ya da merhaba@worqzone.com mail adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvuru yapılabilir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

12. WORQZONE TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

İşbu politikanın 8. ve 9. Bölümlerinde belirtilen veri sahipleri ve bu veri sahiplerine ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlara göre sunulması,

Verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması,

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması,

Pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Talep veya şikâyetlerin yönetilmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Şirketimiz bina ve tesislerinde ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması,

Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

İş gücü planlama ve yeni personel seçimi

İşe alım gibi insan kaynakları süreçlerinin yönetimi,

İş başvurunuzun değerlendirilmesi, çalışan temin süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

13.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

WORQZONE tarafından işlenen kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacı ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde; kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu kapsamda WORQZONE ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

14.  WORQZONE TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine sigorta şirketlerine, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

WORQZONE Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

Tedarikçi/İş Ortağı  WORQZONE, dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimiz iş süreçlerinin devamlılığı için gerekli olan hizmetlerle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.

Resmi kurum ve kuruluşlara         WORQZONE, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmekle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.

Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine       WORQZONE, özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.

15. WORQZONE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

WORQZONE’ün işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirket içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır.

WORQZONE, işbu Politika’nın uygulanması için oluşturulan tüm prosedürleri şirket içinden veya bağımsız bir üçüncü kişi danışman tarafından her bir denetime tabi tutmaktadır. Bu kapsamda işbu Politikada bir değişiklik yapılacağı zaman güncel politikanın yürürlüğe girmesi için WORQZONE’ün üst yönetiminin onayı gerekmektedir. Ayrıca WORQZONE, Kanun ve ikincil mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerinin uyumluluğunun sağlanması, eksiklik olması halinde ise tamamlanması amacıyla gerekli hukuki aksiyonları almaktadır. WORQZONE çalışanları kişisel verilerin korunması hakkında yeterli farkındalığa sahip ve bu konuda eğitimlerini tamamlamıştır. Şirket olarak konuya ilişkin verilen önem kapsamında kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınıp; bu konudaki hakları konusunda veri sahipleri bilgilendirilmektedir.